logo

Antwerpseweg 197
2340 Vlimmeren

info@ctw-Balans.be

familiale bemiddeling

Bemiddeling is niet alleen sneller en minder kostelijk dan gerechtelijke procedures, het biedt ook uitkomst op een duurzamere oplossing, waar de betrokken partijen zichzelf in kunnen vinden. Bij het behandelen van de vele (v)echtscheidingen waar ook dikwijls kinderen bij betrokken zijn, het zien van de impact van een scheiding op de betrokkenen, ouders en kinderen, blijken juridische procedures niet steeds goede resultaten op te leveren. Zij worden veelal door de betrokkenen als negatief ervaren en bieden dan weinig soelaas in de onderlinge relaties.

Bemiddeling werkt alleen als partijen bereid zijn om actief te zoeken naar een oplossing voor hun conflicten. De bemiddelaar zal vooral het bemiddelingsproces leiden en zich niet inhoudelijk uitspreken over het conflict. Bedoeling is dat de partijen zelf oplossingen zoeken en zo samen tot een gedragen oplossing komen. De bemiddelaar helpt bij het zoeken naar deze eigen oplossingen, zal het gesprek in goede banen leiden en erover waken dat iedereen voldoende gelegenheid krijgt om zijn verhaal te doen. De nadruk ligt op de wederzijdse belangen achter de argumenten en standpunten.

De voordelen van bemiddeling

Niemand houdt van conflicten, je ligt er van wakker, krijgt er stress van, het beïnvloedt je levenskwaliteit. Met behulp van een bemiddelaar zullen je conflicten een oplossing krijgen.

  • In een relatief kort tijdsbestek (gemiddeld 3 tot 5 gesprekken),

  • Je zoekt zelf de oplossing

  • De oplossing is duurzaam en bevredigend

  • Kostenbeperkend, geen nodeloze procedurekosten

 Hoe verloopt een bemiddelingsproces?

1. INTAKE GESPREK :

In een intake-gesprek leg ik als de bemiddelaar uit wat bemiddeling is, wat mijn rol daarin is en wat ik van de partijen verwacht. De gesprekken zijn vertrouwelijk, worden met neutraliteit gevoerd en wijs er nogmaals op dat het vrijwillige karakter van bemiddeling een essentieel element is.

Er worden werkafspraken gemaakt, zodat de communicatie tussen partijen op een vlotte manier kan verlopen, met respect voor eenieder. Er mag geruzied worden, maar binnen bepaalde grenzen. Er wordt een protocol ondertekend, waarbij het mandaat aan mij als de bemiddelaar wordt gegeven door de partijen.

Indien er advocaten of andere partijen aanwezig zijn, dan worden er afspraken gemaakt over de rolverdeling.

2. EXPLORATIEFASE :

Er volgt een exploratiefase, waarin de mediator de informatie verzamelt, nodig voor de bemiddeling. Ieder mag zijn eigen verhaal doen en ieder mag uitleggen wat zij opgelost wensen te zien. De visie van partijen, de mogelijke oplossingen die werden uitgeprobeerd om het conflict op te lossen, het doel, wat ieder wil bereiken,….alles komt aan bod. De communicatie zal worden verbeterd, emoties worden uitgesproken; belangen van partijen worden op tafel gelegd.

3. ONDERHANDELINGSFASE :

In de onderhandelingsfase gaan partijen op basis van hun beider belangen actief op zoek naar oplossingen voor hun conflict. Er wordt gebrainstormd; er worden zoveel mogelijk opties gezocht op basis waarvan partijen trachten afspraken te maken die aan hun belangen tegemoet komen. Voordelen en nadelen worden afgewogen, voorstellen worden geconcretiseerd,… Afspraken worden gemaakt. Er zal nagegaan worden of dit voor iedereen prettig voelt en bevredigend is. Is er meer nodig, is de oplossing voor iedereen acceptabel, is alles bespreekbaar geworden,…

4. VASTLEGGEN AFSPRAKEN :

Vervolgens zal ik voor jullie een overeenkomst opstellen waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Deze worden nog eens grondig met partijen overlopen en gecontroleerd.

Eventueel kunnen er evaluatiemomenten worden vastgelegd voor de toekomst, indien nodig.

 

 Mahatma Gandhi - Indiaas politicus 1869-1948

“De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.”